منابع انسانی

فهرست مطالب

معرفی واحد منابع انسانی

منابع انسانی در درجه اول دربرگيرنده ی روابط انسانی در سازمان می باشد و فرآيند های استخدام، حقوق و دستمزد، آموزش، پاداش و ساير ارتباطات را شامل می شود.

مديريت منابع انسانی به بهبود ارتباطات درون سازمانی و مديريت مواردی كه به نيروی انسانی مربوط می شود می پردازد.

مديران منابع انسانی عنصر جدايی ناپذير برای موفقيت شركت ها در هر صنعت هستند. كارمندان، گران ترين و ارزشمند ترين دارايی يک شركت هستند، بنابراين مديران منابع انسانی مسئوليت حداكثر سازی ارزش به دست آمده از كارمندان را دارند.

مهم ترين وظايف واحد

  • برنامه ریزی نیروی انسانی
  • توسعه و آموزش نیروی انسانی
  • ارزيابی عملكرد و نظارت
  • مدیریت حقوق و دستمزد پرسنل
  • جذب و استخدام
  • تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
  • حفظ فرهنگ سازمانی
  • حل تعارضات
  • مدیریت پاداش و مشوق ها
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
error: Content is protected !!