اکسیر پدیا
< همه موضوعات

اصطلاحات فنی

اصطلاحاتتوضیحات
Basic Designطراحي پايه
Detailed Designطراحي تفصيلي
Specificationمشخصات
Calculation Noteمدرکي است که توضيحات و محاسبات مربوط به يک طراحي در آن آورده مي شود.
Inspection & Test Procedure (ITP)مدرکي است که در آن کليه شرايط و دستورالعمل هاي مربوط به يک سري تست، براي مثال تستهاي جوش، در آن آورده شده است.
Transmittalمدرکي است که ليستي از مدارک فرستاده شده را همراه با کدهاي شناسايي آنها ارائه مي دهد.
Equipment Listليستي است که شامل همه تجهيزات به کارگرفته شده در پروژه مي باشد. در اين ليست اطلاعاتي شامل کدهاي شناسايي، تعداد و ديگر مشخصات عنوان مي شود.
Quality Planسيستم ها و روشهاي اجراي کار موجود، براي حفظ کيفيت پروژه در اين مدرک اعلام مي شود.
Site Planنقشه اي که در آن کليات مربوط به محلي که پروژه در آن اجرا مي شود، نمايش داده مي شود.
اين نقشه شامل ساختمانها، تأسيسات و زمينهاي اطراف محل اجراي طرح است که در بر گيرنده جاده، خط آهن، بندرگاه و ... باشد. در اين نقشه جزييات چنداني را نمي توان نشان داد.
Key Planهمان نقشه Site Plan است که بوسيله خطوطي کهMatch Line ناميده مي شود، تقسيم بندي شده است و مشخص شده است که نقشه هر بخش از تقسيم بندي با چه شماره مدرکي مشخص شده است.
Plot Planاين نقشه محل قرارگيري تجهيزات عمده و مرزهاي سازه ها و pipe rack و خيابانها را بر طبق اندازه يا مقياس مشخص نشان مي دهد.
Equipment Arrangement Drawingنقشه اي که محل قرارگيري دقيق هر يک از تجهيزات، ساپورت لوله ها و اتاقهاي کنترل را نشان مي دهد.
Foundation Location Drawingنشاندهنده مکان فونداسيون هر يک از تجهيزات، ساپورتهاي استراکچري و سازه هاي ساختماني مي باشد.
Standard Drawingنقشه اي که حالت کلي و عمومي نحوه نصب تجهيزات را نشان مي دهد.
AS Builtنقشه اي که پس از اتمام عمليات اجرا و بر طبق آنچه اجرا شده و موجود مي باشد، تهيه مي گردد تا بر اساس آن بتوان عمليات نگهداري را انجام داد.
Site Runفعاليت (هايي) است که در مرحله طراحي با جزييات کامل مشخص نمي شود
و نحوه انجام آن موکول به شرايط سايت و هنگام اجرا/نصب مي شود و هنگام As Built کردن مدارک نحوه انجام آن آورده مي شود.
Technical Query (TQ)پرسش فني، در مواردي که ابهامي در نقشه ها يا نحوه انجام کار وجود داشته باشد، پيمانکار با ارسال TQ به کارفرما خواستار رفع ابهام مي گردد.
Material Requisition (MR)بسته اي که در برگيرنده فرم هاي پرشده براي ارسال به تأمين کنندگان تجهيزات است و در آن کليه اطلاعات فني، نحوه خريد، نحوه ارسال و تحويل تجهيزات و ... به فروشنده اعلام مي گردد.
Process Flow Diagram (PFD)نقشه اي است که تجهيزات و روند کلي فرآيند را نشان مي دهد و شامل جهتهاي جريان، نوع سيال عبوري، اطلاعات دما و فشار مي باشد. در اين نقشه سايز بعضي قسمتهاي مهم آورده مي شود.
Hazop Studyمطالعه اي است که بعد از اتمام فاز مقدماتي (Basic) پروژه به منظور مشخص کردن منشأ خطر و مواردي که ممکن است
منجر به عدم عملکرد ايمن و مناسب سيستم ها شود مانند افزايش فشار يا کاهش فشار و افزايش دما يا کاهش دما، انجام مي گردد و کليه موارد فوق را پوشش مي دهد
و ليست فعاليتهاي مورد نياز براي جلوگيري از مشکلات احتمالي يا افزايش ايمني تهيه مي گردد.
اين بررسي معمولاً طي جلساتي فشرده با مرکزيت صاحب ليسانس و بخش طراحي فرآيند و همکاري بخشهاي لوله کشي, ابزار دقيق, برق و ايمني انجام مي شود و نتايج آن ممکن است باعث تغييرات در طراحي تفصيلي پروژه شود.
Basic Engineering Managementمدیریت پایه مهندسی
ANSI : American National Standards Instituteموسسه ملي استانداردهاي آمريكا
API : American Petroleum Institute موسسه نفت آمريكا
HVAC : Heating, Ventilation and Air Conditioning گرمايش، تهويه و هواي مطبوع
Plot Planنقشه عمومي جانمايي
Excavationحفاری / گود برداری
Concrete بتن
Leveling & Compaction تسطیح و تراکم
Lean Concreteبتن مگر
Rebar آرماتور
Form working قالب بندی
Coating پوشش
Footing Form workقالب بندی فونداسیون
Footing Concrete بتن فونداسیون
Anchor Bolt / Embedded Platesانکر بولت و صفحات تعبیه شده
pipe rackسازه نگهدارنده
fireproofing structureسازه های مقاوم در برابر آتش
blast resistance structureسازه های مقاوم در برابرانفجار
Dikeديوار حائل
pileستون/ شمع
Backfillخاک ریزی
Pit – CatchBasin - ManHoleگودال / منهول / آبگیر
Grouting گروتینگ
Steel Structureاسکلت فلزی
Concreting,pouring of concreteبتن ریزی
Precast‐Slabدال پیش ساخته
Mechanical Fix Equipment Foundationفونداسیون تجهیزات ثابت مکانیکی
Mechanical Rotary Equipment Foundationفونداسیون تجهیزات دوار مکانیکی
Curingعمل آوری
Deformed bar ,ribbed barمیلگرد آجدار
Starter bar ,dowel barمیلگرد انتظار
Stairwayراه پله
Batching plantکارخانه بتن
Plasticizerروان کننده
Retarderکندگیر کننده
Admixtureافزودنی
Scaffoldداربست
Buttressپشت بند
Slumpاسلامپ
Deckعرشه
In-situ concrete,cast in place concreteبتن درجا
Precast concreteبتن پیش ساخته
Shutteringقالب بتن / قالب بندی
fillخاکریزی
bitumenقیر
Compression تراکم
Culverts کانالهای زیرزمینی
Dirt خاک
Gravel شن
Sand ماسه
Slope شیب
Footing شالوده
Equipment تجهیزات
Draining زهکشی
Surveyorنقشه بردار
topographyتوپوگرافی
pedestalپایه ستون
base plate صفحه ستون
pavingسنگفرش، کف سازی
Rock Fillsسنگ ریزی
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
error: Content is protected !!